Book a Room

Hong Kong Institute of Vocational Education

Chai Wan
Haking Wong
Kwai Chung
Sha Tin
Tsing Yi
Tuen Mun

Hong Kong Design Institute and IVE (Lee Wai Lee)

HKDI & Lee Wai Lee

The Technological and Higher Education Institute of Hong Kong (THEi)

THEi